Faktúra online

Váš sprievodca tvorbou faktúry online

Vytvoriť faktúru online

Prenesená daňová povinnosť

Prenesená daňová povinnosť predstavuje významný koncept v daňovom práve, ktorý je často uplatňovaný v rámci dane z pridanej hodnoty (DPH). Tento koncept v podstate prenáša povinnosť zaplatiť daň z dodávateľa na konečného odberateľa, ktorý je zvyčajne zaregistrovaný ako platiteľ DPH.

 

V Slovenskej republike je prenesená daňová povinnosť upravená predpisom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Tento právny predpis je základným dokumentom upravujúcim aplikáciu dane z pridanej hodnoty, vrátane mechanizmu prenesenej daňovej povinnosti. Podstatné ustanovenia týkajúce sa prenesenej daňovej povinnosti sa nachádzajú v rôznych častiach zákona, pričom § 69 ods. 12 je považovaný za najdôležitejší.

 

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v tuzemsku sa prenáša z dodávateľa na osobu, ktorá tovar prijala alebo ktorej bola služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru v takomto režime nie je povinný platiť daň, a teda k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní. To znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru s cenou bez dane.

 

Príjemca plnenia, ktorý je povinný platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t.j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania. Platiteľ dane má následne možnosť odpočítať uplatnenú daň v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

 

Vo Faktúrach online máte možnosť jednoducho a rýchlo vytvoriť faktúru s prenesenou daňovou povinnosťou. Predtým, než tak urobíte, je dôležité sa uistiť, že faktúru vystavuje dodávateľ pre odberateľa a oba subjekty sú platiteľmi DPH. Na faktúre je potrebné uviesť identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) oboch subjektov.

 

V prípade, že je dodávateľ platiteľom DPH, počas tvorby faktúry nájdete v sekcii "Peňažné údaje" možnosť označiť "Prenesená daňová povinnosť". Zvoľte tu možnosť "áno". Keď označíte túto možnosť, daň nebude automaticky pripočítaná a na faktúre sa zobrazí upozornenie, že ide o prenesenú daňovú povinnosť.

 

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty je nevyhnutné uviesť na faktúre informáciu, že ide o prenesenú daňovú povinnosť. Ak označíte možnosť prenesenej daňovej povinnosti v sekcii "Peňažné údaje", systém vytvorí túto poznámku automaticky. Doplnkovo, môžete pod položky pridať poznámku s konkrétnym typom prenesenej daňovej povinnosti, napríklad "Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) - stavebné a inštalatérske práce".

 

Prenesená daňová povinnosť - faktury-online.com

Obrázok 1: Nastavenie prenesenej daňovej povinnosti vo Faktúrach online

Prenesená daňová povinnosť ukážka - faktury-online.com

Obrázok 2: Ukážka časti faktúry, ktorá bola vystavená s prenesenou daňovou povinnosťou