Faktúra online

Váš sprievodca tvorbou faktúry online

Vytvoriť faktúru online

Kto je platiteľ DPH a kto neplatiteľ?

Ak začínate s podnikaním a zakladáte si živnosť alebo s.r.o., automaticky nie ste platiteľom DPH.
Ak nie ste platiteľom DPH, nevzťahuje sa na Vás povinnosť registrovať sa na daňovom úrade za platiteľa DPH a nemáte povinnosť odvádzať daň z dodávok svojich tovarov alebo služieb. Neplatiteľ DPH teda vystavuje faktúry bez súm vrátane DPH.

 

Platiteľom DPH sa podnikateľ stane, ak mu to vyplýva zo zákona, alebo dobrovoľne požiada o registráciu za platiteľa DPH.

 

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.
Zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat.
Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu.

 

To znamená, že pri povinnej registrácii musia byť splnené 2 podmienky:
- Žiadateľ o registráciu vykonáva ekonomickú činnosť
- Výška dosiahnutého obratu za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je 49 790 eur a viac

 

Podľa § 7 zákona o DPH sa registrujú nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa nadobúdatelia nestávajú platiteľmi dane. Majú povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovarov, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

 

Podľa § 7a zákona o DPH sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane. Sú povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

 

Vo Faktúrach online je možné určiť status pre každého dodávateľa, či je platiteľom DPH alebo nie. Systém sa pri registrácii spoločnosti snaží automaticky zistiť tento údaj z verejných registrov. Je tiež možné tento údaj upraviť manuálne pri vytváraní faktúr, alebo jednorázovo v detailoch uloženej spoločnosti.
V systéme Faktúry online, ak je dodávateľ nastavený ako platiteľ DPH, máte pri vkladaní položiek s tovarom alebo službami do faktúry možnosť upraviť aj príslušnú sadzbu DPH, ktorá je už automaticky predvyplnená na základnú sadzbu podľa §27 ods. 1 zákona o DPH.

 

Údaje dodávateľa - faktury-online.com

Obrázok 1: V údajoch dodávateľa na webe Faktúry online je možné určiť, či je dodávateľ platiteľom DPH.

Položky s DPH - faktury-online.com

Obrázok 2: Platiteľ DPH vkladá do faktúry položky vrátane základu a sadzby dane