Faktúra online

Váš sprievodca tvorbou faktúry online

Vytvoriť faktúru online

Ako je faktúra definovaná v zákone, čo musí obsahovať a kto ju musí vyhotoviť?

Pojem faktúra je zakotvený priamo v zákone, priamo aj nepriamo. §71 zákona o DPH hovorí explicitne, čo sa považuje za faktúru. Obchodný zákonník síce pojem faktúra nepozná, ale hovorí o obchodných listoch a objednávkach (obchodných dokumentoch), do čoho dokument faktúry spadá.

 

Faktúra je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa zákonu o DPH alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Elektronická faktúra (faktúra online) je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte a možno ju vydať len so súhlasom príjemcu.

 

Osobami povinnými vystaviť faktúru môžu byť platitelia DPH, zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH, ďalej zahraničné osoby, či v istých prípadoch aj "bežná" osoba. Osobité prípady vyhotovenia faktúr pre tieto osoby stanovuje §72 zákona o DPH.

Termín vyhotovenia faktúry je 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby (platba zálohou).

 

Obsah faktúry, resp. jej povinné náležitosti sa musia riadiť podľa §3a Obchodného zákonníka a §74 zákona o DPH. Na faktúre uvádzajte:

  • Údaje dodávateľa; presné obchodné meno, adresu sídla (miesto podnikania, prevádzku, bydlisko), IČO, DIČ, IČDPH, právnu formu (pokiaľ boli údaje pridelené)
  • Informáciu o tom, v ktorom registri je zapísaný dodávateľ a pod akým číslom. Napríklad ORSR, ŽRSR,...
  • Údaje odberateľa; presné obchodné meno, adresu, IČO, DIČ, IČDPH, právnu formu (pokiaľ boli údaje pridelené)
  • Poradové číslo faktúry
  • Dátumy: vystavenia faktúry, dodania tovaru alebo služby (a v istých prípadoch dátum prijatia platby)
  • Informáciu o dodanom tovare alebo službe, hlavne množstvo/rozsah a druh
  • Jednotkovú cenu bez dane a zľavy, uplatnenú sadzbu dane alebo osblobodenie od dane, základ dane pre každú sadzbu dane, výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.